• Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

  • Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

ליווי בהתקשרות לרכישת דירה מקבלן

על רוכש המעוניין ברכישת דירה מקבלן לזכור כי הסכם הרכישה מנוסח על ידי החברה הקבלנית, באופן חד צדדי, ומשכך יש בו כדי להבטיח את זכויות החברה הקבלנית בעסקה.

חשוב לזכור כי העובדה שהרוכש משלם שכר טרחה לעורך הדין החברה אינה אומרת כי עורך הדין ייצג את האינטרסים של הרוכש בעסקה. נהפוך הוא. למעשה לעורך הדין של החברה אסור לייצג את הרוכש מתוך חשש לניגוד אינטרסים בינו ובין החברה והשכר המשולם לו הינו עבור רישום הזכויות בדירה על שם הרוכש בסיום העסקה בלבד.

שכירת ייצוג עורך דין מצידו של הרוכש תבטיח את זכויות הרוכש בעסקה ותשמור על האינטרסים שלו.

יוער כי בטרם התקשרות וחתימה על ההסכם יש לבחון את זכויות החברה הקבלנית במקרקעין ולוודא כי על הקרקע לא רובצים הערות, שעבודים ועיקולים המסכלים את זכויות הקונה בעסקה.

בשלב הבא יש לבחון את הסכם הרכישה לגופו תוך ביצוע התאמות לצרכיו של הרוכש.

יש לבחון כי לוח התשלומים הינו בהתאם להוראות החוק וכי נמסרות לידי הקונה בטוחות כדין תמורת הכספים אותם יעביר לידי החברה.

בטרם החתימה יש לבצע ניהול מו"מ באשר למפרט הטכני של הדירה ולוודא כי קיים סעיף מדויק בהסכם המגדיר את מועד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה, טווח החריגה במסירה והפיצוי המגיע לקונה בגין איחור במסירה.

טרם ההתקשרות בהסכם מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין אשר יבצע עבורכם את הבדיקות הנדרשות וילווה אתכם בכל שלבי העסקה תוך שמירה על האינטרסים שלכם!

צרו עימנו קשר בטרם תחתמו על ההסכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ