• Slider

  משרד עורכי דין

  הרשברג עורכי דין בחיפה

 • Slider

  משרד עורכי דין

  הרשברג עורכי דין בחיפה

מקרקעין >>

מהי דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח?

הוראות החוק קובעות כי פטור ממס שבח יינתן בגין מכירת זכויות המוכר ב"דירת מגורים מזכה".

מה היא אם כן "דירת מגורים מזכה"?

בהתאם להוראות החוק הרי שבכדי שדירת מגורים תחשב כדירת מגורים מזכה על דירת המגורים לשמש בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:

 1. 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
 2. 4 שנים שקדמו למכירה.

בהתאם לפסיקה בכדי שדירת מגורים תחשב כ"מזכה" ישנה חובה להימצאותם של מתקנים החיוניים לשם שימוש רגיל וסביר בדירת מגורים ובניהם חדר שירותים, אמבטיה ומטבח.
כמו כן בחינת הנכס הנמכר תעשה באופן אובייקטיבי ואינה תסתמך על מסמכי רישום הנכס דווקא.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ