• Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

  • Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

מקרקעין >>

מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, קובע כי בעת רכישת זכות במקרקעין יהא רוכש המקרקעין חייב במס רכישה בשיעור משווי הרכישה.

בהתאם להוראת החוק רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילד נשוי) יחשבו כרוכש אחד. ישנם מצבים הקבועים בחוק בהם ניתן לקבל פטור מלא או פטור חלקי מתשלום המס.

שיעורי המס חלים באופן מדורג ובהתאם לאופי הנכס הנרכש.

גם בין רוכשי דירות המגורים שיעורי מס הרכישה משתנים בין רוכשי "דירה יחידה" ובין רוכשי "דירה נוספת" והינם מדורגים בהתאם לשווי הדירה הנרכשת.

כאשר הזכות במקרקעין הנרכשת אינה דירת מגורים שיעור מס הרכישה יהיה קבוע ויעמוד על 6% משווי הרכישה.

להלן טבלאות המפרטות את שיעורי המס נכון ליום 16.01.2017

שווי עסקה מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז המס
0 1,623,320 0%
1,623,320 ₪ 1,925,460 3.5%
1,925,460 4,967,445 5%
4,967,445 16,558,150 8%
16,558,150 ומעלה 10%


סכום המדרגה שיעור המס דירה נוספת
עד 4,967,445 ₪ ישולם מס בשיעור של 8%
מעל 4,967,445 ₪ על חלק השווי שמעל סכום זה ישולם מס בשיעור של 10%

** טבלת מדרגות המס לעיל מתעדכנת מעת לעת. למחשבון מס רכישה באת רשות המיסים לחץ כאן.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ