• Slider

  משרד עורכי דין

  הרשברג עורכי דין בחיפה

 • Slider

  משרד עורכי דין

  הרשברג עורכי דין בחיפה

מקרקעין >>

פטור מתשלום מס שבח בעת מכירת דירת מגורים יחידה

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 קובע מספר תנאים אשר בהתקיימם יוענק למוכר פטור מתשלום מס שבח בגין השבח הנוצר במכירה.

להלן תנאי הפטור:

 1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור.
 2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים.
 3. המוכר לא מכר ב-18 חודשים אשר קדמו למכירה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי סעיף זה.
 4. הנכס הנמכר לא היווה דירה בשכירות מוגנת או דירה שחלקו של המוכר בה לא עלה על 1/3 בעת מכירת דירה אחרת על ידו לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
 5. כמו כן דרישת החוק הינה כי דירת המגורים הנמכרת הינה דירת מגורים מזכה וכי המוכר מוכר את כל זכויותיו בדירה.
 6. במכירת בתקופת המעבר בלבד (1.1.2014-31.12.2017) נוסף תנאי לפיו ביום 1.1.2014 לא הייתה בבעלות המוכר יותר מדירה אחת, כאשר במניין הדירות לא ימנו הדירות המוגדרות בסעיף 49ג לחוק.

לעניין סעיף זה לא יראו כדירה נוספת הדירות שלהלן:

 • דירה חליפית אשר נרכשה ב-18 חודשים שקדמו למכירה נשואת הפטור.
 • דירה נוספת המושכרת בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997.
 • דירה נוספת אשר חלקו של המוכר בה אינו עולה על 1/3.
 • דירה נוספת אשר התקבלה בירושה ואשר עומדת בתנאי סעיף 49 ב(5) (א)+(ב).

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ